грамота

грамота
ГРАМОТ|А (412), Ы с.
1. Письменный знак, буква:

черьвленами грамотами ц(с)рѩ подъписано бы(с). КР 1284, 248г; грамоты ѿ мѣди ч(с)ты˫а створены, изъѡбражена комѹждо стѹхи˫а сѹщю азъбѹковникѹ ѿ Ѥврѣи (γράμματα) ГА XIIIXIV, 27г; на главе же ношаше клобѹкъ златыми нитьми… ѿ негоже и платъ златъ лежаше. на тѣмени ѥго, на немьже и грамотами ст҃ми б҃ии привѣтъ и<зъ>ѡбразисѩ (γράμμασιν) Там же, 28а; Капищю же Сараповѹ разърѹшимѹ. иѥроглѹфиискы˫а грамоты ѡбрѣте. (γράμματα) Там же, 247б; видѣ написаниѥ округъ его. на аерѣ написано темными грамотами. ПрЮр XIV, 164в; і на челѣ лежаше пла(т) зла(т) ѥже петалъ наричю(т). грамотамі изображено б҃иѥ имѩ. КВ к. XIV, 316б;

|| алфавит:

Ветъхаго завѣта книгы. два десѩте и двои. ѥлико же въ июдѣехъ словъ. въ грамоте. КР 1284, 202а;

числьна˫а грамотацифра:

и тако къ || коемѹждо въпрашанию по(д)бны˫а заповѣди прило(ж)въ. імена же си˫а хотѩщимъ ѡбрѣсти сказавъ і число. чісл(ь)ными грамотами. бл҃госочтаньно ˫ако же мнѩ по моеі силѣ. сложѣниѥ створіхъ. сім же ѡбразомь. ѹ(с)тавихъ изложениѥ. ˫ако (ж) рѣхъ. числьными грамота(мі). КР 1284, 16б–в.

2. Начертание букв:

не пишѣте в пѹстыни доброю грамотою. житии. и словесъ. на кожаныхъ хароти˫ахъ. ПНЧ 1296, 125; то же ПрЮр XIV, 124а; книги полѹчше. не грамоты ѹкрашениѥмь видимъ токмо. но да како ѿ сихъ приплодимъ что. ПНЧ XIV, 8г; аще ли ка˫а развращена словеса в нихъ [книгах] ключатьсѩ. аще и доброю грамотою и ѹкрашены сѹть. сихъ зѣло ѿвращаѥмсѩ. Там же, 9а.

3. Умение читать и писать, грамота:

аще грамотѹ добрѣ свѣдѩть. КН 1280, 542б; Ни въ ѥдинои же заповѣди. нѣ(с) повелѣно быти причетникѹ неграмотнѹ. рекше не ѹмѣющю ни разѹмѣющю добрѣ грамоты. КР 1284, 221а; и даста и на ѹчениѥ грамотѣ. ПрЛ XIII, 68в; ѥгоже наѹчивъши грамоте (γράμματα) ГА XIIIXIV, 196а; взимаше бо книгы и чтѩше. бѩше бо и грамотѣ наѹченъ. ЧтБГ к. XI сп. XIV, 8б; сего предасть прозвутеру… казати его. и ѹчити грамотѣ. ПНЧ XIV, 118а; наѹчіти ˫а грамотѣ и ˫азыку халдѣиску. ГБ XIV, 140б; по(д)баеть (ж) собѣ пѣти не ѹмѣющі(м) грамоты. ЗЦ к. XIV, 40в; даста ѹчити грамотѣ ПрП XIVXV (2), 91г; ти же прп(д)бнии ѡц҃и ѥдв(а) наѹчиша и грамотѣ. ПКП 1406, 157а;

|| совокупность знаний в различных областях:

онъ ѹбо [Василий Великий] ч(с)тнѣиша бѩху инѣхъ много трудивъши(х)сѩ въ грамотѣ. ГБ XIV, 176б.

4. Письменность:

и наипервѣѥ Ѥврѣѡмъ грамотѹ дасть (γράμματα) ГА XIIIXIV, 32г; грамотѹ Финикѩне ѡбрѣтъше, въщаваю(т) Ѥлини, и Кадъмѹ первѣѥ грамотѹ вънести в Ѥладѹ (τὰ... γράμματα) Там же, 45б; симъ бо первое преложены книги Маравѣ. ˫аже презвасѩ грамота Словѣньска˫а. ˫аже грамота есть в Руси и в Болгарѣ(х) Дунаискихъ. ЛЛ 1377, 9 (898); да еще хто хулить словѣньскую грамоту да будеть ѿлученъ ѿ цр҃кве. Там же, 9 об. (898); и бы(с) же сифъ мужь праведенъ. сему въдана бы(с) и ѥврѣиска˫а писмена. да быша разумѣли сн҃ве чл҃вѣчьстии… да сего нача быти грамота. Пал 1406, 49в.

5. То, что написано, текст:

Нѣсть ли в томь грѣха. аже по грамотамъ ходити ногами. аже кто изрѣзавъ помечеть а слова бѹдѹть знати. КН 1280, 527 об.;

|| послание, письмо:

въ рѹцѣ погѹбител˫а. грамота не вѣдѣ ѿкɤдѹ прп(д)бнаго въпадъша. (γράμματα) ЖФСт XII, 133; ѡ(н) же вѣлми поболѣвъ грамоты написа къ бра(т). КР 1284, 8б; Еп(с)пъ хотѩ послати нѣкоѥ˫а ради молбы къ ц(с)рві и ѡ томь граматѹ пишеть. къ братѹ своѥмɤ. Там же, 101в; азъ… послахъ бра(т) нашего съ грамотою и съ наимомь ˫ако да возметь ˫а. [книги] ПНЧ 1296, 17; и ѿвьрзъ [ковчег] ѡбрѣте грамотѹ вьрхѹ зла(т). ˫аже ѡ зла(т) ѿ федора къ немѹ и к томѹ приписано ѥврѣискы. ПрЛ XIII, 62а; і присла митрополитъ грамѹ [так!] в новъгородъ. рекъ та(к). ЛН XIIIXIV, 150 (1270); Оуалии грамотѹ посла къ ц(с)рви Гратианѹ, повелѣвъ, да Феѡдоси˫а прислеть к немѹ. (γράμματα) ГА XIII–XIV, 238а; прислалъ ко мнѣ… грамоту. река ладимъсѩ и смѣри(м)сѩ. ЛЛ 1377, 83 об. (1096); написа(х) ти грамоту. аще ю приимеши с добромь. ли с поруганьемь. свое же ѹзрю на твое(м) писаньи. Там же; тогда иоанъ въземъ трость и чернило. написа грамоту… запечатавъ перстенемь дасть гусареви ПрЮр XIV, 36а; Мѹжь въ ѡшествии си. ѿ дому своѥго можеть ходатаѥмь и грамотою бракъ створити. МПр XIV, 235 об.; великыи василии. бли(з) к нему прішедша˫а еретикы ˫азы-ко(м) ѹстрашаше ˫ако саблею. далече же сущимъ стрѣлѩше. посыла˫а к ні(м) || ˫ако стрѣлы грамоты. ГБ XIV, 161бв; Иже обрѩщеть(с) отаи игумена пиша кому. ли приѥмлѩ грамоты. да ѿлу(ч) ·г҃· дни. КВ к. XIV, 298б; ѿ бориса. ко ностасии. како приде. сѩ грамота. тако пришли ми. цоловѣкъ. на жерепцѣ ГрБ № 43, ХІV/ХV; грамоту ѹбо написа к люде(м) многа м(д)ролюбь˫а исполнь. ЖВИ XIV–XV, 125в; написа же ц(с)рь грамоту къ иаву. Пал 1406, 191б;

| о текстах священного писания:

с перва приходѩщимъ в повиновениѥ. ст=ѹю грамотѹ ѹчитисѩ повелѣваѥть. ПНЧ XIV, 8б; възрѣ(х) к дивному свѣту истины ѥуа(г)лью. и всю ветхаго и новаго грамоту извѣсто навыкъ. ГБ XIV, 179г.

6. Письменный документ, договор:

сѩ грамота ѹтвьржена всехо кѹпьче. пьчатию. Гр 1229, сп. А (смол.); что сѩ въ которое вѣремѩ начнеть дѣ˫ати то ѹтвьржають грамотою. Гр 1229, сп. D (смол.); тако како грамо(т) написано. тако имъ надо всею землею ѿступи(т). што есть лотыгольскаѩ землѩ Гр 1264 (з.-р.); а ѡсетрьникѹ твоему. ѥздити в ладогѹ. по ѡц҃а твоѥго грамоте. Гр 12641265 (2, новг.); а что кн҃же грамоты посѹдилъ ѥси. ѡц҃а своѥго. и брата своѥго. и своѥ грамоты. пода˫алъ ѥси на ты грамоты. ты грамоты ѿимат(и). а старыѥ ѡправливати. Гр 1270 (новг.); ни раба на сщ҃нчьство привести. аще не преже г(с)нъ ѥго ѿпѹстить предо многыми послухы съ грамотою. КН 1280, 542а; а тѹ былъ при докончаньи грамоты сее. любрахтъ посолъ ѡтъ мастера. Гр 1284 (1, смол.); аще написана бѹдеть грамата о нѣкыхъ потребныхъ вѣщехъ. и повелеваю||ть послѹхомъ. подъ тѣмь писаниѥмь. написовати крьсты и имена сво˫а. въ свѣдѣтельство и на ѹтвержениѥ писанымъ. КР 1284, 98бв; писець ѹбо иже ѡбрѹчениѩ грамотѹ изложивъ. ѥ своѥго. стоѩниѩ да извержетсѩ. Там же, 244б; и створи вѣцѣ и цѣлова ст=ѹю б҃цю на грамотахъ на всѣхъ ˫арослалихъ. ЛН XIII–XIV, 112 об. (1230); а гости нашемѹ гостити по сѹждальскои земли безъ рѹбежа. по ц(с)рвѣ грамотѣ. Гр 13041305 (2, новг.); постои. за нашего сироту. молви. дворѩнину. павлу. петрову брату. дать. грамотѣ. не дасть. на него. ГрБ № 5, 4060 XIV; а кто поидеть съ сею грамотою. через дорогычинъ… до лучьска. торговатъ… ѩзъ кнѩзь кестути. не велю ихъ. заимати. Гр после 1341 (ю.-р.); а што тои грамотѣ писано. тую жь правду литовьскымъ кнѩземъ держати. а на то есмы дали своѣ печати. Гр 1350 (1, ю.-р.); а хто сю грамоту порушить. су(д)ть ему б҃ъ. Гр ок. 1358 (2, моск.); а си грамота аже бу(д)тъ кнѩзю великому олгѣрду не люба инъ отошлетъ. Гр 1371 (2, моск.); жити ны по сеи грамотѣ. Гр ок. 1374–1375 (моск.); аще ли безъ грамоты придуть. и преданы будуть нами. да держимъ и хранимъ. дондеже възвѣстимъ кнѩзю нашему. ЛЛ 1377, 12 (945); в то же врѣмѩ послану бывшю кнѩзю из рима с грамотами гречсками. въ страну талиискую на ѹбииство кр(с)ь˫аныхъ. Пр 1383, 65в; Будеть. ведомо ѹсемъ. хто коли видить грамоту (с)… ажъ азъ панко. слуга. королевъ та(к) есмь. ѹмолвилъ. и договорилъ. со кнѩземъ скиригаилом. и срокъ есмь. ѹчинилъ. Гр 1387 (2, з.-р.); и дана грамо(т). ѹ краковѣ. Гр 1388 (4, ю.-р.); и во все в мое великое кнѩженье, ни грамотъ не давати, ни закладнии не держати. Гр 1389 (1, моск.); и на крѣпость. сеи нашои грамотѣ. нашю печать велѣли ѥсмо привѣсити. Гр 1393 (3, ряз.); далъ есмь сию свою грамату… чтобы не въступа(л)сѩ ни которыи кнѩзь в то село веськое. ать потѩнеть к манастырю къ рж(с)тву ст҃ы˫а б҃ци по грамата(м) кнѩзии велики(х). Гр 1399 (3, моск.); се в вышнее званьѥ входѩ. не с грамотою ц҃рскаго повелѣнь˫а… но животворѩщи(м) дх҃мь. ГБ XIV, 125г; не вземъ ѿ своѥго еп(с)па грамоты. КВ к. XIV, 309б; и данила грамоту ѿвезле. ѿ колываньскыхъ. посадниковъ… что данила… товара не взѩлъ. Гр XIVXV (3, новг.); Присла ѡканьныи и безаконьныи Ногаи послы сво˫а с грамотами ЛИ ок. 1425, 291 (1277); Володимеръ… тако река… хочю с тобою рѩдъ ѹчинити. ѡ землю и ѡ городы… хочю грамоты писати. Там же, 298 об. (1287);

грамота дьрновата˫аграмота, утверждающая крепостную зависимость, прикрепление к земле:

а с тыхъ <че>лованьѥ. на земл<ю или> грамот<ы> де<рн>оватыи. на кого пописалъ. а тѣ грамотѣ подере(т). Гр 1372 (новг.);

безсѹдьна˫а грамотаграмота, выданная одной из тяжущихся сторон, оправданной без суда из-за неявки противной стороны:

Тако же и по бесъсуднои гра(м) точноѥ серебро безъ ·і҃· золотникъ. а взѩти с вѣса. Гр 1229, сп. F (смол.);

дворьнѩ˫а грамотадокумент, подтверждающий право собственности на двор:

ко мне дворнюю грамотɤ е ли ɤ те[бе] ГрБ № 55, XIII/XIV;

дѹшевьна˫а грамотадуховное завещание:

Се ˫азъ грѣшныи худыи рабъ б҃ии иван<ъ> пишу дш҃вную грамоту Гр ок. 1339 (1, моск.); се ˫азъ… созонтъ. при своемь животѣ цѣлымъ своимъ ѹмомъ. пишу грамоту дш҃вную. Гр 1353 (моск.); А кнѩгини ѹль˫ана. по оц҃а м<оего кнѩзѩ> великого грамотѣ по дш҃внои вѣдаеть волости и (о)смничье и се(л) до св<оего живота> Гр ок. 1358 (2, моск.); а сю грамоту пи(с)лъ есмь собѣ дш҃вную. Гр до 1378 (моск.); а грамотѹ дш҃вную писа(л) васу(к) поповъ с҃нъ Гр 1392–1427 (2);

дължьна˫а грамота:

Аще котора˫а жена в долъжнѣі грамотѣ. свѣщаеть своемɤ мужеви. или по(д)пишеть и свое богатьство. или себе повинну створить за нь. ничто же ѹспѣеть. аще и держитсѩ грамота. КР 1284, 286в;

жало-вальна˫а грамотаграмота, утверждающая пожалование чего-л.:

А хотя коли повелимъ имати на тѣхъ, у кого будуть грамоты наши жаловалныи, на монастырьскихъ людехъ ни тогды никто не емли ничего, по сеи нашеи грамотѣ. Гр 13611365 (твер.);

изрѣзати (порѣзати, подьрати, изломити) грамотѹпрекратить действие грамоты:

а исплатить новъгородъ. то серебро. двѣнадча(т) тысѩчи. то великомѹ кн҃зю. грамота изрѣзати. Гр 1314 (новг.); а тѣ грамотѣ михаило кнѩзь. порѣзалъ. Гр 1317 (владим.); грамот<ы> де<рн>оватыи. на кого пописалъ. а тѣ грамотѣ подере(т). Гр 1372 (новг.); кто жь коли-зломи(т) нашю грамотѹ су(д) пре(д) б(г)мъ имаю с нимь. Гр 1390 (2, ю.-р.);

крьстьна˫а (хрьстьна˫а) грамотадоговорная грамота, при утверждении которой целовали крест:

а что ти грамотъ кр(с)тныхъ. новугороду… на тѣ ти грамоты кнѩ(ж). не наступатисѩ. Гр 1371 (1, новг.); и крь(с) цѣловалъ къ Ѡлговиче(м). а брате и свате пошли грамоты хрь(с)ныѣ поверзи имъ. а са(м) поиди на конь. ЛЛ 1377, 140 (1197); и Володимерко възверже емѹ грамотѹ хр(с)тьнѹю. ЛИ ок. 1425, 116 об. (1144); посла ѡпѩть посолъ. свои к ни(м) съ хр(с)тьными грамотами. и ре(ч) и(м) вы есте кр(с)тъ цѣловали до живота своего. Там же, 127 об. (1147);

кѹпьна˫а грамотакупчая:

спиши списокъ с купнои грамотѣ да пришли сѣмо ГрБ № 53, 1030 XIV;

опасьна˫а грамотаохранная грамота:

а цто грамота ѡпасна˫а за посадницею пецатию. Гр 1392 (3, новг.);

отьпѹстьна˫а (мирьна˫а) грамотаграмота, утверждающая отпуск, разрешение на уход:

да ѥгда ѹбо хотѩть требѹюще нищии ѿити некде и просити мл(с)тнѩ въземѩть ѿпѹщениѥ ѿ еп(с)па. рекше мирнѹю грамотѹ. да иде же хотѩть показѹють. видѩще хрьстиѩне ˫ако с миромь ѿпѹщени сѹ(т) ѿ еп(с)па. КР 1284, 94б; Еп(с)пъ да не идеть на ѡнъ полъ морѩ. аще ѿ стареишины страны своѥ˫а ѿпѹ||стьны˫а грамоты не възметь прихожению. Там же, 111бв; Ни еп(с)пѹ ни причетникѹ. далече ѿходити ѿ своѥ˫а цр(к)ви нѣ(с) достоино. безъ повелѣни˫а и безъ ѿпѹстьны˫а грамоты митрополита своѥго. Там же, 111в; аще которыи еп(с)пъ чюже причетьника прииметь. безъ ѿпѹстьны˫а грамоты съвоего еп(с)па… да изверетасѩ [вм. извержетасѩ] ѡба. Там же, 146г;

правильна˫а грамота:

аще ставильныхъ грамотъ не имѣють сего ради нужа есть ходиті тѣмъ съ правілными граматами. на них же ставление ихъ писано есть. КР 1284, 84а;

ставильна˫а грамотаграмота о поставлении в священный сан:

Токмо ѥдинѣмь еп(с)пмь и бес порока сущимъ сельскымъ еп(с)пмъ. достоино ѥсть ставилны˫а грамоты да˫ати. КР 1284, 74в; да имѣють ѿ своѥго еп(с)па ставилна˫а послани˫а. рекше грамоты. в нихъже ѥсть написано поставлениѥ ихъ и свѣдительство. Там же, 94б; аще ѿ иного еп(с)па поставленъ прозвитеръ или дьѩконъ. во инъ градъ придеть. не имыи ставилны˫а граматы. ѿ еп(с)па своѥго. нѣ(с) прощенъ слѹжити. Там же, 94г;

съборьна˫а грамота:

Грамотами съборными подобаѥть молити властелѩ да помагають ѡбьщии мт҃ри ѡбьщии цр҃кви. КР 1284, 120в; и изволиша вси ѡц҃и събора сего. да потребны˫а съборны˫а грамоты… кархидоньско||мѹ [так!] еп(с)пѹ. ѿ лицѩ всѣхъ еп(с)пъ писати и подъписовати. Там же, 127б–в.


Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) / АН СССР. Институт русского языка. — М.: Русский язык. . 1988.

Нужна курсовая?
Синонимы:

Полезное


Смотреть что такое "грамота" в других словарях:

 • ГРАМОТА — уменье читать и писать. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Павленков Ф., 1907. ГРАМОТА ИЛИ ГРАМАТА греч. grammata, от graphein, писать. а) Уменье читать и писать. b) Открытый лист, патент, диплом, документ, официальное… …   Словарь иностранных слов русского языка

 • ГРАМОТА — (от греч. grammata чтение и письмо) 1) умение читать и писать.2) Официальный письменный акт, удостоверяющий какое либо международное соглашение или устанавливающий какие либо правовые отношения (Ратификационная грамота, Верительная грамота и др.) …   Большой Энциклопедический словарь

 • ГРАМОТА — (от греческого grammata чтение и письмо), 1) умение читать и писать. 2) Письменный акт официальный или частный, в России 10 начало 20 вв., свидетельство на пожалование лицу или общине прав, владений, наград, отличий (Данная грамота, Жалованная… …   Современная энциклопедия

 • Грамота — ГРАМОТА, грамоты, жен. (греч. мн. grammata письмо, книга, письменность). 1. только ед. Уменье читать и писать. Учиться грамоте и счету. «Грамота давалась мне легко.» Максим Горький. || Элементарные сведения по какому нибудь предмету, области… …   Толковый словарь Ушакова

 • Грамота — (от греческого grammata чтение и письмо), 1) умение читать и писать. 2) Письменный акт официальный или частный, в России 10 начало 20 вв., свидетельство на пожалование лицу или общине прав, владений, наград, отличий (Данная грамота, Жалованная… …   Иллюстрированный энциклопедический словарь

 • грамота — См. документ китайская грамота, тарабарская грамота, татарская грамота... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. грамота документ, хартия; грамотка, рекредитив, хрисовул, письмо …   Словарь синонимов

 • грамота — ГРАМОТА, арх., истор. – Деловой документ, акт, часто имеющий силу закона в допетровской Руси. Он (Чеботай. – Б.Ш.) приказную грамоту ломил при откупе, чтобы объездил тебя как следоват (3. 355). См. Сл. РЯ XI XVII 4. 119 120: грамота (в 4 знач.;… …   Словарь трилогии «Государева вотчина»

 • ГРАМОТА — ГРАМОТА, грамата жен. уменье читать и писать; иногда одно только первое, уменье читать. Народ говорит: знать грамоти. | Граматой ·наз. всякое царское письмо, писание владетельной особы; ныне рескрипт; | свидетельство на пожалование лицу или… …   Толковый словарь Даля

 • ГРАМОТА — ГРАМОТА, ы, жен. 1. Умение читать и писать. Выучиться грамоте. 2. Официальный документ. Верительная г. Охранная г. Патентная г. Похвальная г. 3. В старину: документ, письмо. Собрание Новгородских грамот. Берестяные грамоты (древнерусские грамоты… …   Толковый словарь Ожегова

 • ГРАМОТА — (от гр. grammata чтение и письмо) 1) официальный письменный акт, удостоверяющий какие либо международные соглашения или устанавливающий какие либо правовые связи (Ратификационная Г., Верительная Г. и др.); 2) письменный акт, официальный или… …   Юридический словарь

 • ГРАМОТА — ГРАМОТА, письменный акт, официальный или частный, в 10 начале 20 вв., свидетельство на пожалование лицу или общине прав, владений, наград, отличий (Данная Г., Жалованная Г. и др.) или о совершении сделок, установлении отношений (Купчая Г.,… …   Русская история


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»